XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej z cyklu: „Teoria i praktyka terapeutyczna” pt. ,,Ja - czyli kto? Refleksje na temat tożsamości”, która odbędzie się w dniu 01 grudnia 2023 r. w Gdańsku.

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa z cyklu: „Teoria i praktyka terapeutyczna” pt. ,,Ja - czyli kto? Refleksje na temat tożsamości”, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się w dniu 01 grudnia 2023 r., na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4.

1.2. Organizatorami Konferencji są: Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz jednostka organizacyjna miasta Gdańska – Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Racławickiej 17.

Współorganizatorami Konferencji są: Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Bażyńskiego 8 oraz Fundacja Psychologiczna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Uphagena 22, NIP 584-269-14-73.

1.3. Przesłanie do Organizatora - Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4. W ramach Konferencji odbędą się: sesje plenarne, w tym wykłady i dyskusja panelowa.

1.5. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.konferencja.raclawicka.gda.pl

adres email do kontaktów: konferencja@raclawicka.gda.pl

 

2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa

2.1. Warunkiem udziału w Konferencji jest:

2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji. Wraz ze Zgłoszeniem Uczestnik dołącza oświadczenie - zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z organizacją Konferencji.

2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji.

2.2. Opłaty za udział w Konferencji nie ponoszą osoby zatrudnione w instytucjach, które są realizatorami i partnerami Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 2 Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2023 r., organizatorzy Konferencji, współorganizatorzy Konferencji oraz zaproszeni goście.

2.3. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

2.4. Każdorazowo zgłoszenie nieodpłatnego udziału w Konferencji będzie weryfikowane przez Joannę Buchholc – inspektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska.

2.5. Na indywidualny wniosek Uczestnika wystawiony zostanie rachunek za udział w Konferencji przez Współorganizatora – Fundację Psychologiczną.

2.6. Uczestnikiem Konferencji jest osoba, która:

• zgłosiła swoje Uczestnictwo do 17 listopada 2023 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się w serwisie Konferencyjnym www.konferencja.raclawicka.gda.pl

• dokonała opłaty za udział w Konferencji do dnia 17 listopada 2023 r. (nie dotyczy to osób i podmiotów wymienionych w pkt. 2.2.),

• została wcześniej zakwalifikowana do nieodpłatnego udziału w Konferencji i potwierdziła swoją obecność drogą mailową do 17 listopada 2023 r. (dotyczy to osób wymienionych w pkt. 2.2.).

• Zgłosi się osobiście na wydarzenie i podpisze listę obecności.

2.7. Na podstawie zweryfikowanego podpisu na liście obecności każdy Uczestnik, otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w Konferencji w wersji pdf na podany wcześniej adres e-mail.

2.8. Uczestnik, który nie dokona opłaty za udział w Konferencji w podanym terminie, nie zostanie dopuszczony do jej udziału.

2.9. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń Uczestnictwa w Konferencji wraz z załączeniem dowodu uiszczenia opłaty upływa w dniu 17 listopada 2023 r.

2.10. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji winna być dokonana w formie pisemnej, przesłanej na wskazany adres poczty elektronicznej konferencja@raclawicka.gda.pl najpóźniej do dnia 24 listopada 2023 r.

2.11. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji, Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty w wysokości 50% wartości wpłaty pod warunkiem, że Organizator – Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży otrzyma oświadczenie o rezygnacji najpóźniej do dnia 24 listopada 2023 r. Zwrotu kwoty dokona Współorganizator - Fundacja Psychologiczna w ciągu 7 dni od dnia wpływu oświadczenia o rezygnacji.

2.12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów.

2.13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu Konferencji lub jej formy organizacji w każdym czasie, w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła 3 wyższa (m.in. decyzje władz państwowych i innych instytucji, klęska żywiołowa, strajki, warunki atmosferyczne).

2.14. W sytuacji, o której mowa w p. 2.13 rezygnacja z Uczestnictwa w Konferencji odbywa się bezkosztowo, jednakże Organizatorzy nie pokrywają kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.

2.15. Pracownicy etatowi UG oraz studenci Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) mogą wziąć nieodpłatny udział w części wykładowej i panelu dyskusyjnym (jeśli będą dostępne miejsca).

 

3. Opłata konferencyjna i warunki płatności

3.1. Koszt udziału w Konferencji wynosi:

- 350,00 zł (płatne do 31 października 2023 r.),

- 400,00 zł (płatne od 1 listopada 2023 r. do 17 listopada 2023 r.).

3.2. Płatnikiem jest podmiot zgłaszający udział w Konferencji.

3.3. Płatność odbywa się na konto Fundacji Psychologicznej, za pośrednictwem systemu PayPro.

 

4. Reklamacje

4.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Współorganizatora – Fundacji Psychologicznej i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, przedmiot reklamacji, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

4.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji.

4.3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

4.4. Współorganizator – Fundacja Psychologiczna reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty jej złożenia i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której reklamacja została złożona.

 

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Dane osobowe uczestników Konferencji pozyskiwane są wyłącznie za pomocą elektronicznego formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie internetowej Konferencji.

5.2. Dane osobowe uczestników zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w celu rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa, organizacji i przeprowadzenia Konferencji, jak również komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z Konferencją.

5.3. Podanie danych określonych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne lecz niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Konferencji. Niepodanie danych będzie jednoznaczne z niemożliwością uczestniczenia w Konferencji.

5.4. Administratorem danych osobowych jest Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, ul. Racławicka 17, 80-406 Gdańsk.

5.5. Administrator danych ustanowił Inspektora ochrony danych, z którym kontaktować się można pod numerem telefonu: 602–633-690.

5.6. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a) i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a podstawą ich przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona zgoda.

5.7. Odbiorcami danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym będą organizatorzy i współorganizatorzy konferencji.

5.8. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania Konferencji lub do momentu cofnięcia zgody. W sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa dane osobowe mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

5.9. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych, każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5.10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

6. Postanowienia końcowe

6.1. 4.4. Współorganizator – Fundacja Psychologiczna reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty jej złożenia i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której reklamacja została złożona.

6.2. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Konferencji, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

6.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.4. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

6.5. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie dokonał rejestracji udziału lub nie uiścił on opłat za udział w Konferencji, w terminach określonych przez Organizatora.

6.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

6.7. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

6.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 września 2023 roku.

Regulamin udziału w Konferencji

https://www.facebook.com/raclawickagdansk

Udział bezpłatny

Udział płatny

Zapisz się na Konferencję

Regulamin udziału w Konferencji

Polityka prywatności

Reklamacje

Realizacja zamówień

Dane rejestrowe

Regulamin zakupu

Płatności

Ważne linki

Zaświadczenia

Rejestracja na Konferencję - udział bezpłatny

Rejestracja na Konferencję - udział płatny

Regulamin udziału w Konferencji

Prelegenci

Komitety

Program Konferencji

Informacje

Ważne linki

Fundacja Psychologiczna (płatności, rachunki)

Kontakt

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Projekt i wykonanie: Wytwórnia Marketingu